Scrollup

Saurabh Bhardwaj (Chief Spokesperson, Delhi)

Sanjay Singh

Kumar Vishwas

Pankaj Gupta

Ashutosh

Ashish Khetan

Dilip Pandey

H S Phoolka

Bhagwant Mann

Adarsh Shastri

Preeti Sharma Menon

Prithvi Reddy

Nishikant Mohapatra

Richa Pandey Mishra

Raghav Chadha

Alok Agarwal

Media Coordinator: Deepak Bajpai @BajpaiDeepak

Media Co-coordinator: Vandana Singh @VandanaSsingh

Media Manager: Vikas Yogi @vikaskyogi